Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika możemy w zasadzie podzielić na szczegółowe i ogólne. Wszystkie wypływają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy bądź przepisów szczegółowych.
Jakie główne obowiązki ma pracodawca względem pracobiorcy? Obowiązek zatrudniania pracownika a także obowiązek wypłacania pracobiorcy zapłaty za pracę są to dwa najistotniejsze ogólne obowiązki chlebodawcy. Obowiązek angażowania pracobiorcy wypływa naturalnie z mocy umowy o pracę albo innego aktu, jaki jest podstawą zatrudnienia pracobiorcy (przykładowo aktu mianowania). W jego zakresie leży udostępnienie pracobiorcy stanowiska pracy w zakładzie, na którym winien on świadczyć pracę, do jakiej będzie zobligowany. Chlebodawca obowiązany jest zatrudniać pracowników zgodnie z umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym pracownika, a także jego stanem zdrowia. Zatrudnianie musi odbywać się przy zajęciach, jakie są dozwolone dla poszczególnych osób (przykładowo pań). Pracodawca (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dzialalnosc-gospodarcza-najwazniejsze-informacje) ma obowiązek zaznajamiania pracowników, jacy podejmują pracę z zakresem ich zadań, a również z ich uprawnieniami. Jakie obowiązki organizacyjne ma chlebodawca? Chlebodawca powinien zorganizować proces produkcyjny oraz zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym porządku pracy. Pracodawca musi także płacić składki na ubezpieczenie społeczne.


długi
Napisał: Bryant Surety Bonds
Na podstawie: http://www.flickr.com


Pracodawca winien także dążyć do uczynienia miejsca otoczeniem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek kalectwo, religię, obywatelstwo, polityczne przekonania, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a również ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony czy w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Czy pracodawca (więcej) ma obowiązek troszczyć się o umiejętności zawodowe pracobiorców? Tak, chlebodawca powinien udzielać pracownikom pomocy w podnoszeniu owych kwalifikacji. Jest to zresztą jedna z fundamentalnych zasad prawa pracy.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-18 11:10:10
Tagi: pracodawca, pracy, kwalifikacje, zakład